Polityka prywatności strony rolety-zaluzje.olsztyn.pl oraz plików cookie

Uprzejmie informujemy, że niniejszy dokument powstał w trosce o prywatność Twoich danych. Zamieszczone w nim informacje uwzględniają wchodzące w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo­wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej w skrócie RODO.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące ochrony prywatności oraz wy­korzystywania plików cookie związanych z korzystaniem ze strony internetowej rolety-zaluzje.olsztyn.pl zwanej dalej Serwisem.

Administrator danych

Administratorem danych jest Ireneusz Krzysztof Szyc, przedsiębiorca prowadzący dzia­łalność gospodarczą pod nazwą Agencja Wydawniczo-Reklamowa BiB Ireneusz Szyc, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 7390503421, ul. Zakole 17, 10-699 Olsztyn.

Cele przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych, w zależności od Twojej decyzji, może być:

złożenie zamówienia, reklamacji lub odstąpienia od umowy

zapisanie się do newslettera

opublikowanie komentarza użytkownika na stronie

przekazanie wiadomości przez formularz kontaktowy

marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

Aby realizować wyżej wymienione cele przekazujesz Agencji Wydawniczo-Reklamo­wej BiB Ireneusz Szyc, ul. Zakole 17, 10-699 Olsztyn, NIP 7390503421, zwanej dalej w skrócie BiB, swoje dane osobowe. Wszystkie dane osobowe są gromadzone z zacho­waniem należytej staranności i odpowiednio zabezpieczane przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.

Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania podawanych przez Ciebie danych osobowych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO oraz inne przepisy obowiązującego prawa, tj:

umowa o świadczenie usług lub działania zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Twoja zgoda, jeśli ją wyrazisz (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, a także polegający na profilowaniu danych w celach marketingowych, przetwarzaniu w celach analitycznych i statystycznych oraz badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dobrowolność podania danych, skutki ich niepodania

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypad­kach może być konieczne do zawarcia umowy, bądź skorzystania z funkcji Serwisu.

Skutkiem niepodania danych może być brak możliwości zawarcia umowy, skorzysta­nia z określonych funkcji Serwisu lub brak możliwości otrzymywania informacji o pro­mocjach i ofertach przygotowanych przez BiB.

Możliwość wycofania zgody

Możesz w dowolnym momencie cofnąć Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobo­wych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres uprawnień

Zakres Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo dostępu do treści danych osobowych (art. 15 RODO);

prawo do sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);

prawo do przenoszenia danych do innego administratora (art. 20 RODO);

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem (art. 77 RODO);

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania opartym na art. 6. ust.1 lit. f RODO, którego dokonywano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 21 RODO).

Zamieszczanie komentarzy w serwisie

Jeżeli zamieścisz komentarz w serwisie, jego treść może zostać opublikowana, a część Twoich danych takich, jak nick, imię, nazwisko będzie widoczna dla innych użytkowni­ków serwisu.

Profilowanie

W związku z różnorodnością oferowanych usług BiB może dokonywać profilowania z wykorzystaniem podanych przez Ciebie danych osobowych. Profilowanie to będzie po­legało na automatycznej analizie składanych przez Ciebie w czasie współpracy z BiB za­mówień w celu oceny, jakimi usługami możesz być zainteresowany. Decyzje podejmowane przez nas wobec Ciebie na podstawie profilowania lub innego zautomaty­zowanego przetwarzania nie będą wywoływać wobec Ciebie skutków prawnych ani wpływać na Ciebie w podobny istotny sposób

Okres przechowywania i przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane tylko przez okres, w którym będzie istnieć ku temu podstawa prawna, tj. do momentu, w którym:

ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;

cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli ta zgoda stanowiła podstawę przetwarzania;

zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

zależnie od tego, co będzie miało zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóź­niej.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z właściwymi prze­pisami prawa, z zachowaniem należytej staranności i odpowiednio zabezpieczane przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych. W szczególności, stosujemy szyfro­wanie Twoich połączeń z Serwisem za pomocą certyfikatu SSL.

Odbiorcy danych (usługi zewnętrzne)

Pozyskiwane dane osobowe w celu przetwarzania mogą być powierzane:

osobom lub podmiotom współpracującym z BiB na zasadzie realizacji umów cywilno-

prawnych;

dostawcy usług poczty elektronicznej;

do biura rachunkowego;

podmiotowi świadczącemu usługi marketingowe, w tym usługi marketingu e-mail;

portalom społecznościowym;

podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe;

organom administracji publicznej stosownie do zobowiązań prawnych;

podmiotom realizującym dostawę produktów;

podmiotom ułatwiającym optymalizację serwisu;

podmiotom zapewniającym nam wsparcie techniczne.

Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Unii Europejskiej

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Odpowiedni poziom ochrony Twoich danych zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europej­skiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

Pliki cookie (tzw. ciasteczka)

Strona www.bib.olsztyn.pl wykorzystuje własne pliki cookie w celu zapewnienia prawi­dłowego i optymalnego działania strony i udostępniania wszystkich funkcji strony, w ce­lach statystycznych, marketingowych oraz odnotowywania informacji o Twoich odwiedzinach oraz zapamiętywania parametrów Twojej sesji na stronie. Podczas pierw­szej wizyty na stronie wyświetla się informacja na temat używania plików cookie oraz zapytanie o zgodę na ich wykorzystywanie.

Pliki cookie są zapisywane w pamięci urządzenia, z którego korzystasz odwiedzając stronę, ale nie powodują zmian w jego ustawieniach.

Masz możliwość niewyrażenia zgody na pozostawienie plików cookie z poziomu strony, jak również każda przeglądarka internetowa wyposażona jest w narzędzie pozwa­lające na zmianę ustawień dotyczących cookies, w tym usuwania plików cookie oraz blo­kowania ich wykorzystywania w przyszłości.

Więcej wskazówek na temat zarządzania plikami cookie możesz znaleźć na odpowied­nich stronach pomocy przeglądarki, której aktualnie używasz. Przypominamy, że całko­wite zablokowanie plików cookie zwiększa co prawda poziom bezpieczeństwa Twoich danych, ale jednocześnie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony.

Newsletter

Zapisując się do newslettera, musisz za pośrednictwem stosownego formularza przeka­zać swój adres poczty elektronicznej (e-mail). Dane pozyskane za pośrednictwem formu­larza zapisu do newslettera wykorzystywane będą w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowić będzie Twoja zgoda, którą wyrazisz w formularzu zapisu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pozyskane w ten sposób Twoje dane przetwarzane będą do czasu funkcjonowania newslettera lub do wcześniejszej Twojej re­zygnacji z otrzymywania newslettera.

Kontakt z administratorem

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących polityki prywatności oraz cookies, a także zamiaru skorzystania ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem, wysyłając wiadomość na adres: biuro@bib.com.pl.